Polityka prywatności

Polityka prywatności i Cookies

Hotel ZAMEK KLICZKÓW („Hotel”, „My”, „Administrator”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i zabezpieczenia danych osobowych. Polityka prywatności opisuje w jaki sposób, dlaczego oraz jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Polityka prywatności określa również prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz opisuje stosowane przez Hotel pliki cookies i inne podobne technologie do zarządzania swoimi stronami internetowymi. Dlatego prosimy, abyś zapoznał się z nią uważnie. Hotel przetwarza dane osobowe Gości, kontrahentów oraz innych osób, które są zainteresowane usługami Hotelu lub z nim współpracują. Przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się w celach zgodnych z prawem, z poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Hotel przetwarza dane osobowe Gości, kontrahentów oraz innych osób, które są zainteresowane usługami Hotelu lub z nim współpracują. Przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się w celach zgodnych z prawem, z poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest ZAMEK KLICZKÓW Sp. z o.o. z siedzibą gmina OSIECZNICA, KLICZKÓW 8, kod pocztowy 59-724, Kliczków, KRS 0000161303 będąca operatorem Hotelu. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się pod adresem zamek@kliczkow.com.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach:

I. Dane osobowe Gości Hotelu oraz osób dokonujących rezerwacji naszych usług Zakres danych osobowych Gości Hotelu, który przetwarzamy obejmuje:

1) Imię i nazwisko,

2) Dane kontaktowe: adres email, numer telefonu,

3) Numer dokument tożsamości,

4) Adres zamieszkania,

5) Datę pobytu,

6) Preferencje dotyczące usług Hotelu oraz zakres korzystania z usług Hotelu,

7) Dane o osobie rezerwującej pobyt, dane o osobach towarzyszących (np. ich liczba, dane dotyczące ich pobytu)

8) Dane o płatnościach i dane do wystawienia faktur VAT.

Przetwarzamy dane osobowe Gości w celu świadczenia usług hotelarskich i towarzyszących. Przetwarzamy dane osobowe nie tylko osób, które zawarły z nami bezpośrednio umowę o świadczenie usług hotelarskich, ale również osób, które towarzyszom naszym Gościom lub są beneficjantami usług Hotelu (np. są gośćmi odbywającego się w Hotelu eventu lub przyjęcia). Przetwarzamy również dane osobowe Gości dla celu poprawy jakości naszych usług, przewidywania zapotrzebowania na nasze usługi w przyszłości oraz spełnienia wymaganych od hotelu naszej klasy.

Dane osobowe naszych Gości przetwarzamy również dla celów podatkowych (np. w związku z wystawieniem faktury VAT) i innych celów wynikających z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości).

Przetwarzamy również dane osobowe Gości w ramach monitoringu wizyjnego. Monitoring ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Gościom Hotelu oraz innym osobom przebywającym na jego terenie. Monitoring zabezpiecza również mienie znajdujące się na terenie Hotelu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Gości jest przede wszystkim umowa o świadczenie usług hotelarskich lub towarzyszących (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy również dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Hotel oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje podstawę prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

II. Dane osobowe osób zainteresowanych usługami Hotelu

Przetwarzamy dane osobowe osób, które są zainteresowane naszymi usługami – np. kontaktują się z nami telefonicznie czy wypełniają formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi usługami, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.|

III. Dane osobowe osób zawierających umowy z Hotelem

W przypadku zawierania z Hotelem umowy o współpracy lub jakiejkolwiek innej umowy, której stroną jest Administrator, Hotel przetwarza dane osobowe osób reprezentujących naszego kontrahenta w celu wykonania tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

IV. Dane osobowe osób, które wniosły reklamacje lub skargę bądź osób, z którymi mamy spór prawny

Jeżeli reklamacja lub skarga zostanie wniesiona w związku z naszymi usługami, będziemy przetwarzać dane osobowe dla celów jej rozpatrzenia. W przypadku osób, z którymi Administrator ma spór prawny przetwarzamy dane osobowe w celu dochodzenia i obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na komunikację marketingową

Hotel przetwarza dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od Hotelu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać w każdej chwili wycofana.

Jaka jest konsekwencja niepodania danych?

W przypadku odmowy podania danych osobowych świadczenie usług hotelarskich, zawarcie umowy czy nawiązanie kontaktu przez Hotel nie będzie możliwe.

Jakie jest źródło danych osobowych, tj. skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe naszych Gości i kontrahentów pozyskujemy najczęściej bezpośrednio od nich samych. Oznacza to, że w przypadku rezerwacji naszych usług, podajesz nam dane osobowe bezpośrednio.

W niektórych sytuacjach możemy również pozyskać Twoje dane osobowe od osób trzecich. Przykładem takiej sytuacji jest rezerwacja grupowa usług hotelarskich, gdzie organizator (np. Twój pracodawca) podaje nam Twoje dane w związku z rezerwacją w naszym Hotelu, którą dla Ciebie zakłada.

Pozyskujemy również dane od naszych Gości, którzy dokonują rezerwacji naszych usług, ale ta rezerwacja dokonana jest pośrednio, tj. z wykorzystaniem Online Travel Agency (jak na przykład booking.com czy hotels.com). W takim przypadku to Online Travel Agency decyduje jakie dane osobowe w momencie zakładania rezerwacji trafią do naszego Hotelu. Przy czym przy rejestrowaniu się w naszym Hotelu poprosimy Cię o dodatkowe dane identyfikacyjne.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dla celów prowadzenia przez nas działalności, możemy powierzać dane osobowe naszym podwykonawcom lub udostępniać dane naszym partnerom.

Współpracujemy w firmę Profitroom, która zapewnia nam usługi informatyczne w postaci silnika do obsługi rezerwacji dokonywanych przez naszą stronę internetową.

Prowadzimy profil na Facebooku, na którym publikujemy różne informacje o naszym Hotelu. Jeżeli napiszesz do nasz na Facebooku, Facebook jako niezależny administrator będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych.

Nasi podwykonawcy i partnerzy mogą w szczególności otrzymywać dane osobowe jeżeli świadczą na naszą rzecz następujące usługi:
1. Księgowe i audytorskie,
2. Bankowe i ubezpieczeniowe,
3. ochroniarskie,
4. taksówkowe lub przewozowe,
5. informatyczne i programistyczne,
6. prawne.

Odbiorcami danych mogą być również podmioty państwowe (np. policja czy sądy) jeżeli zwrócą się o udostępnienie takich danych.

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawie danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z Hotelem korespondencyjnie na adres: ZAMEK KLICZKÓW SP. Z O.O. Kliczków 8, 59-724 Osiecznica lub drogą elektroniczną na adres zamek@kliczkow.com.pl

 

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Macie Państwo następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, masz również prawo żądać informacji jak długo Twoje dane będą przetwarzane). Niniejsza polityka prywatności stanowi realizację prawa do informacji.
2. Prawo wnieść skargę do nas odnośnie do przetwarzania Twoich danych oraz możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa (https://uodo.gov.pl/).
3. Prawo otrzymać kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
4. Prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania.
5. Możesz również wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
6. Masz prawo żądać sprostowania lub poprawiania Twoich danych osobowych.
7. Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Każde żądanie dostępu do danych powinno być wystosowane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby składającej żądanie, będziemy mogli prosić o uzupełnienia żądania, w szczególności o niezbędne dane identyfikacyjne.

Czas przetwarzania danych osobowych

Hotel będzie przetwarzał dane osobowe przez następujący okres:

– Świadczenie usług hotelarskich: Będziemy przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po jej zakończeniu dane będziemy przetwarzać przez 6 lat.
– Inne umowy: Będziemy przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez 6 lat po jej zakończeniu.
– Reklamacje i skargi: Będziemy przetwarzać dane osobowe w związku ze skargami lub reklamacjami przez 6 lat od dnia ich złożenia lub zakończenia procesu reklamacyjnego.
– Nawiązanie kontaktu: Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres 365 dni od dnia nawiązania kontaktu.
– Monitoring wizyjny: Do 30 dni od dnia wykonania nagrania.

COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

Poniżej znajdziesz zasady dotyczące wykorzystywania plików Cookies i innych podobnych technologii przez Hotel. Przeczytaj jen dokument uważnie, ponieważ znajdziesz w nim porady jak zmienić ustawienia plików Cookies w swojej przeglądarce oraz jakie pliki Cookies są przez nas używane, żeby dostosować dla Ciebie treści na naszych stronach.

 

Czym są Cookies?

Cookies (ang. “ciasteczka”) to małe pliki, które są pobierane na Twój komputer lub inne urządzenie w czasie, kiedy przeglądasz nasze strony internetowe. Praktycznie wszystkie profesjonalne strony internetowe wykorzystują Cookies. Najczęściej pliki Cookies zawierają następujące informacje: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, informacje o tym, jak długo będą przechowywane oraz numer, który jest najczęściej losowo generowany. Niektóre Cookies zawierają dodatkowe informacje jak np. informacje o strefie czasowej lub języku wykorzystywanym do przeglądania strony oraz o urządzeniu, które wykorzystujesz do przeglądania stron.

Jakie Cookies wykorzystujemy?

Niektóre pliki Cookies są zawsze włączone podczas przeglądania naszych stron internetowych i nie mogą być wyłączone chyba, że zmienisz ustawienia przeglądarki i wyłączysz obsługę wszystkich plików Cookies. Jednak może to spowodować brak możliwości korzystania z naszych serwisów w całości. Pliki Cookies, których nie można wyłączyć są nazywane plikami Cookies niezbędnymi. Korzystamy z nich w celu zapewnienia, że nasze strony internetowe działają prawidłowo, jak również w celu zagwarantowania, że zasadnicze elementy takie jak system rezerwacji działają zgodnie z przeznaczeniem.

Używamy również plików Cookies funkcjonalnych, które mają za zadanie spowodować, że korzystanie z naszych serwisów jest bardziej przyjazne i łatwiejsze. Te pliki wykorzystujemy dla celów zapamiętywania i przechowywania informacji o Tobie oraz dostosowania naszych serwisów do Twoich preferencji.

Wykorzystujemy również Cookies statystyczne (analityczne) do obserwowania, jak nasi użytkownicy korzystają z naszych usług i przewidywania zapotrzebowania na nie. Możesz wyłączyć te pliki.

Korzystamy również z plików Cookies marketingowych (reklamowych). Pomagają nam one w marketingu. Możesz wyłączyć te pliki.

 Ponadto, wykorzystujemy również Cookies nieklasyfikowane. Możesz wyłączyć te pliki. 

Korzystamy również z plików takich jak pixele (np. Facebook pixel czy linkedin pixel), które pomagają nam w marketingu. Możesz wyłączyć te technologie razem z wyłączeniem plików Cookies marketingowych.

W jaki sposób wykorzystujemy Cookies?

Wykorzystujemy Cookies dla różnych celów określonych poniżej. W celu najoptymalniejszego korzystania z naszych stron internetowych rekomendujemy, aby Twoje urządzenie akceptowało wszystkie pliki Cookies. Możesz jednak wyłączyć lub ograniczyć wszystkie bądź niektóre pliki Cookies.

Korzystamy z plików Cookies, aby zapewnić Ci łatwy sposób korzystania z naszych stron internetowych. Nasze pliki Cookies są wykorzystywane na różne sposoby, w tym: (i) aby zapewnić, że nasze strony internetowe na Twoim urządzeniu ładują się szybciej, (ii) umożliwić dokonanie rezerwacji naszych usług, (iii) zapamiętać, jak używasz naszych usług, (iv) zoptymalizować nasze strony internetowe do Twojej przeglądarki internetowej czy urządzenia. 
 – Wykorzystujemy pliki Cookies, aby dostosować nasze strony internetowe do Twoich preferencji. Pliki Cookies pozwalają nam na dostosowanie naszych stron internetowych do Twoich preferencji i zainteresowań (dzięki nim wiemy przykładowo jak często korzystasz z naszych serwisów). Pliki Cookies pozwalają nam również na dostosowanie naszych serwisów pod kątem konkretnych użytkowników. 
 – Korzystamy z plików Cookies dla celów zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron internetowych. Pliki Cookies pomagają nam również sprawdzić czy z naszych stron nie korzystają roboty typu bots. 
 – Pliki Cookies pozwalają nam na poprawę naszych stron internetowych oraz pozwalają nam przewidzieć, w jaki sposób i jak często użytkownicy będą korzystać z naszych usług. 
Korzystamy również z Cookies w celach marketingowych. Te pliki pozwalają nam na wyświetlanie Ci reklam naszych usług. Korzystamy z tych plików we współpracy z naszymi partnerami marketingowymi, np. takimi jak Facebook czy Google.

 

Pliki Cookies podmiotów trzecich

Korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich dla celów naszych uzasadnionych interesów oraz w celu poprawy naszych stron internetowych dla naszych użytkowników.

– Korzystamy z Google Analytics i narzędzi pochodnych. Google Analytics jest narzędziem szeroko stosowanym przez wiele firm z całego świata. To narzędzie pozwala nam zrozumieć jak korzystają z naszych usług nasi użytkownicy, przewidzieć i dostosować nasze serwisy do oczekiwań użytkowników oraz zarządzać naszymi bazami danych i poprawić naszą pozycję w wynikach wyszukiwania.
–  Korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich w celu mierzenia parametrów związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych, jak i jeżeli zaakceptujesz takie pliki – do tworzenia ofert reklamowych. Pliki podmiotów trzecich pozwalają nam również zmierzyć ile czasu użytkownicy spędzają na naszych stronach oraz jak je przeglądają.
– Korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich w celu testowania naszych nowych produktów i usług. Te pliki pozwalają nam zbadać, czy nasze produkty i usługi są satysfakcjonujące dla Ciebie.
– Korzystamy również z powiązań z portalami społecznymi, które pozwalają na połączeniu Twoich profili na tych portalach z naszymi usługami. Połączenia te wykorzystują pliki Cookies mediów społecznościowych takich jak Google czy Facebook oraz Instagram i LinkedIn, które będą zapisane w Twoim urządzeniu i mogą być wykorzystywane dla poprawy Twojego profilu w tych mediach oraz dla innych celów szczegółowo określonych w politykach cookies tych podmiotów.
– Korzystamy z technicznych rozwiązań Google i Facebook oraz LinkedIn w celu zapewniania lepszego dopasowania naszych usług i stron internetowych.

 

Jak długo przechowujemy pliki Cookies?

W zależności od typu Cookies, niektóre są przechowywane przez krótki okres, podczas gdy inne są przechowywane przez dłuższy czas. Poniżej znajdziesz więcej informacji.

Pliki Cookies sesyjne – te pliki są przechowywane tylko przez jedną, konkretną sesję i są automatycznie kasowane po tym, jak zamkniesz swoją przeglądarkę.

Pliki Cookies trwałe – te pliki będą przechowywane nawet, jeżeli zamkniesz swoją przeglądarkę, lub wyłączysz swoje urządzenie i są przechowywane przez czas określony w każdym pliku Cookie. Korzystamy z tych plików, jeżeli musimy wiedzieć kim jest użytkownik przez dłużej niż jedną sesję. Przykładowo, wykorzystujemy te pliki, aby zapamiętać Twoje preferencje kiedy następny raz odwiedzisz nasze strony internetowe.

Włączanie i ograniczanie Cookies

Możesz wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików Cookies wykorzystując ustawienia Twojej przeglądarki. Miej na uwadze, że ograniczenie lub wyłączenie plików Cookies będzie miało negatywny efekt na sposób korzystania z tej, jak i innych stron internetowych. Wyłączenie plików Cookies najczęściej spowoduje również wyłączenie pewnych funkcji czy usług poszczególnych stron. Dlatego rekomendujemy, abyś pozostawił pliki Cookies włączone.