ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro více informací ohledně osobních údajů, cílů a partnerů, kterým jsou osobní údaje poskytovány, kontaktujte vlastníka.

Správce a vlastník osobních údajů

ZAMEK KLICZKÓW SP. Z O.O.
zamek@kliczkow.com.pl
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica

Retenční čas

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytování služeb vyžádaných Uživatelem, nebo po dobu stanovenou tímto dokumentem. Uživatel může kdykoli požádat Správce osobních údajů o pozastavení zpracování nebo smazání osobních údajů.

Shromažďované typy osobních údajů

Vlastník neposkytuje seznam shromážděných osobních údajů.
Další shromážděné Osobní Údaje mohou být popsány v jiných oddílech těchto zásad ochrany osobních údajů, nebo kontextově pomocí textu zobrazujícího se při shromažďování osobních údajů. Osobní údaje mohou být volně umístěné Uživatelem nebo automaticky získávány během použití této Aplikace.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných monitorovacích nástrojů – této Aplikace nebo vlastníkem, nebo vlastníky služeb třetích stran používaných prostřednictvím této Aplikace, pokud není uvedeno jinak, slouží k identifikaci Uživatelů a zapamatovává jejich preference, výlučně za účelem poskytování služeb požadovaných Uživatelem. Neposkytnutí některých osobních údajů může mít vliv na poskytování služeb Aplikace.
Uživatel nese odpovědnost za Osobní údaje třetích stran zveřejňované nebo zpřístupněné touto Aplikací, a deklaruje právo komunikovat s nimi nebo předávat je, čímž zbavuje Správce osobních údajů veškeré odpovědnosti.

Místo

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Uživatelů řádným způsobem a přijímá odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu, vyzrazení, změně nebo neoprávněnému zničení údajů.
Zpracování osobních údajů se provádí prostřednictvím počítačů a/nebo IT nástrojů, v souladu s organizačními postupy a metodami, úzce spojenými s uvedenými cíli. Kromě Správce osobních údajů, v některých případech, osobní údaje mohou být zpřístupněny určitým typům osob odpovědným za provozování služby (administrace, prodej, marketing, právníci, správce systému) nebo externím subjektům (například, poskytovatelé technických služeb, poštovní doručovatelé, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenovaných v případě potřeby Vlastníkem Zpracovateli Osobních údajů. Aktuální seznam těchto stran můžete získat kdykoli od Správce Údajů.

Doplňující informace tykající se sběru a zpracování osobních údajů

Právní kroky

Za účelem provozu a údržby tato aplikace a všechny služby třetích stran mohou shromažďovat soubory představující zápis komunikace s touto Aplikací (systémové protokoly) nebo použít za tímto účelem jiné Osobní údaje (zejména IP-adresu).

Doplňující informace o osobních údajích Uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, tato Aplikace může poskytnout Uživateli další a kontextové informace tykající se konkrétních služeb nebo sběru a zpracování Osobních údajů na vyžádání.

Systémové protokoly a Údržba

Za účelem provozu a údržby tato aplikace a všechny služby třetích stran mohou shromažďovat soubory představující zápis komunikace s touto Aplikací (systémové protokoly) nebo použít za tímto účelem jiné Osobní údaje (zejména IP-adresu).

Informace neobsažené v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Další informace o shromažďování a zpracování Osobních Údajů je možné kdykoli získat od Správce Osobních Údajů. Kontaktní údaje najdete na začátku tohoto dokumentu.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoliv zjistit, zda jejich Osobní údaje byly uloženy a zjistit u Správce osobních údajů jejich obsah a původ za účelem prověření jejich správnosti nebo požádat o jejich doplnění, vymazání, aktualizaci nebo změnu, nebo o jejich přeměnu do anonymní podoby nebo zablokování všech dat uložených v rozporu se zákonem, nebo vyjádřit protest proti jejich využití na základě všech legitimních důvodů. Žádosti je třeba zasílat Správci osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.
Tato Aplikace nepodporuje požadavky „Do Not Track“.
Aby zjistit, zda služba třetích stran podporuje požadavky „Do Not Track“, je třeba se seznámit s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v zásadách ochrany osobních údajů prostřednictvím upozornění svých Uživatelů na těchto stránkách. Doporučuje se pravidelně kontrolovat tuto stránku, a dbát na datum poslední změny uvedený dole. Pokud Uživatel vznese námitky proti jakékoli změně v zásadách ochrany osobních údajů, pak musí přestat používat tuto Aplikaci a může požádat Správce osobních údajů o vymazání Osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, aktuální v tuto chvíli zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny Osobní údaje Uživatelů, kterými disponuje Správce osobních údajů.

Informace o zásadách ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů je odpovědný za ochranu osobních údajů získaných od modulů, dodávaných společností GuideMe24 a hostovaných na serverech společnosti GuideMe24.

Definice a právní vztahy

Osobní Údaje (nebo Údaje)

Je to jakákoliv informace týkající se fyzické osoby, právnické osoby, organizace nebo sdružení, které jsou nebo mohou být identifikovány, a to i nepřímo, a to prostřednictvím odkazu na jakékoli další informace, včetně rodného čísla nebo identifikačního čísla organizace.

Údaje o použití

Informace shromažďované automaticky z této Aplikace (nebo služeb třetích stran použitých v této Aplikaci), které mohou zahrnovat: IP-adresy nebo názvy domén počítačů používaných Uživateli, kteří používají tuto Aplikaci, URI-adresy (Uniform Resource Identifier), čas požadavků, metody používané pro vyslání požadavků na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěch, chyba, atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného Uživatelem, různé údaje týkající se návštěvy (například, čas strávený na každé stránce aplikace) a informace o cestě, kterou se Uživatel dostal do Aplikace, se zvláštním důrazem na posloupnost stránek, které navštívil a také jiné parametry týkající se operačního systému zařízení a/nebo IT-prostředí uživatele.

Uživatel

Osoba používající tuto Aplikaci, která se musí shodovat se Subjektem Údajů nebo mít svolení Subjektu Údajů, jehož se týkají Osobní Údaje.

Subjekt Údajů

Juristische oder natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen.

Datenverarbeiter (oder Datenverantwortlicher)

Právnická nebo fyzická osoba, které se týkají Osobní Údaje.

Zpracovatel Údajů (nebo Pozorovatel Údajů)

Fyzická osoba, právnická osoba, orgán státní správy nebo jiný orgán, sdružení nebo organizace zplnomocněná Správcem Údajů ke zpracování Osobních Údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Správce Údajů (nebo Vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, orgán státní správy nebo jiný orgán, sdružení nebo organizace rovněž společně s dalším Správcem Údajů, oprávněné rozhodovat o cílech a metodách zpracování Osobních Údajů a požívaných opatřeních, včetně bezpečnostních opatření týkajících se fungování a používání aplikace. Správce Údajů je vlastníkem této Aplikace, pokud není uvedeno jinak.

Aplikace

Softwarový nebo hardwarový nástroj, pomocí kterého se shromažďují Osobní Údaje Uživatele.

Cookie

Malý fragment dat uložených na zařízení Uživatele.

Právní informace